Nyheter

 

Storägare föreslår ny inriktning av verksamheten och ny sammansättning av styrelsen i Link Prop Investment AB (publ)

Styrelsen för Link Prop Investment har informerats om att ett antal större aktieägare representerande cirka 20 procent av kapital och röster i bolaget önskar att bolaget ska anta en ny strategi innebärande tillväxt och riskspridning genom förvärv av fler fastigheter. De föreslår mot den bakgrunden även en ny sammansättning av bolagets styrelse.

Samma aktieägare kommer med anledning av det att vid årsstämman den 21 april 2021 föreslå en ny sammansättning av styrelsen. Aktieägarna föreslår omval av David Bergendahl, Pontus Kågerman och Jakob Österberg och nyval av Ebba Sjögren och Fredrik Österberg.

Ebba Sjögren

Ebba Sjögren är civilekonom, ekonomie doktor och docent från Handelshögskolan i Stockholm, där hon också är verksam som Associate Professor vid Institutionen för redovisning och finansiering. Hon är expert på professionella kapitalmarknadsaktörers användning av finansiell information och styrning av professioners arbete, samt har tidigare suttit i styrelsen för Interverbum AB (nu en del av AAC Global Oy, an Acolad company) och ett antal onoterade bolag i språkhanteringsbranschen. Ebba Sjögren är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Fredrik Österberg

Fredrik Österberg har en jur kand från Stockholms universitet och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är styrelseordförande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ). Han har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen samt har tidigare varit verksam som rådgivare vid fusioner och förvärv. Fredrik Österberg är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké.

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.