Nyheter

 

Link Prop Investment Bokslutskommuniké 2015

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2015
Link Prop Investment AB bildades i januari 2015 och hade då brutet räkenskapsår, varför bolaget avgav årsredovisning per 30 juni 2015. På ordinarie årsstämma i september 2015 beslutades om att ändra räkenskapsperiod till 31 december. Denna kommuniké avser således perioden 1 juli till 31 december 2015. All verksamhet som avser perioden före 1 juli än inkluderad i räkenskaperna för perioden 8 januari till 30 juni, jämförelseperioden.

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 530 560 kr (2 351 328) 
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 350 824 kr (2 224 541) 
  • Förvaltningsresultat uppgick till 5 193 155 kr (-4 188 726) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 645 043 kr (-3 793 322) 
  • Resultat per aktie uppgick till 1,12 kr (-2,58)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN
Den 2 juli listades bolaget på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North. Under perioden uppkom kostnader, om 1,5 mkr, av engångskaraktär avseende denna listning. På ordinarie årsstämma för moderbolaget, 29 september, beslutades om en utdelning om 4 kronor per aktie att fördelas på två tillfällen. Avstämningsdagarna för utdelning om 2 kronor per aktie bestämdes till 15 januari 2016 och 15 april 2016. På stämman beslutades även om ändring av bolagsordningen så att bolagets räkenskapsår ändrades från brutet till att vara kalenderår. Under hösten har lokalerna för Autolivs förhyrning färdigställts helt enligt plan och hyresgästen tillträdde huvuddelen av lokalerna 1 oktober och resterande del i slutet av räkenskapsåret. Totalt omfattar denna förhyrning ca 8 500 kvm, varav ca 1 500 kvm avser nybyggnad. Per den 31 december 2015 externvärderades fastigheten till 320 mkr (315).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Med avstämningsdag den 15 januari delade bolaget ut 2 kr per aktie.

KALENDARIUM
Årsstämma 2016: 10 maj 2016
Halvårsrapport 2016: 23 augusti 2016

ÅRSREDOVISNING 2015
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Link Prop Investments hemsida under vecka 10 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 3 mars 2016

Link Prop Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Caesar Åfors
Vd

David Bergendahl
Styrelseledamot

Stefan Davidson 
Styrelseledamot

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Caesar Åfors, vd
Telefon: +46 70-662 48 48, e-mail: caesar@virabruk.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.linkpropinvestment.se

Om Link Prop Investment

Handelsinformation
Kortnamn på First North: LINKAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006993804

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.