Nyheter

Link Prop Investment AB (publ) tecknar två nya hyresavtal

Link Prop Investment har tecknat två hyresavtal om totalt 4 224 kvm i fastigheten Idédebatten 3 Linköping.

Det första hyresavtalet omfattar 2 250 kvm inklusive nyproduktion av garage på 145 kvm. Ny hyresgäst är Actia Nordic AB, världsledande inom connectivity för alla typer av fordon och maskiner som behöver uppkoppling. Det andra hyresavtalet är en förlängning och utökning med 282 kvm av ett redan existerande hyresavtal med Actia EMS Sweden AB, dotterbolag till Actia Nordic AB och verksamt inom kontraktstillverkning av elektronik. Totalt hyresvärde för de båda kontrakten under kontraktsperioden uppgår till cirka 29 mkr och fastighetens uthyrningsgrad blir 98 procent.

Link Prop Investments vd Mattias Rickardsson kommenterar:

"Det är mycket glädjande att få utöka samarbetet tillsammans med en så stor och viktig hyresgäst som Actia. Avtalet är strategiskt viktigt för att även i fortsättningen säkerställa högsta möjliga avkastning till våra aktieägare."

Avtalstiden för båda hyresavtalen är 5 år med start 2022-03-01 och löper till 2027-02-28. Beräknad investering för anpassning av lokalerna uppgår till 20 miljoner kronor och kommer att finansieras via befintlig likviditet.

För att möjliggöra uthyrningen har en överenskommelse tecknats med de ursprungliga säljarna av fastigheten Idédebatten 3 Linköping, Centrum Holding och Linköping Invest, om ett förtida upphörande av ett hyresavtal kopplat till hyresgarantin. Hyresavtalet för hyresgarantin löpte ursprungligen till 2025-05-18 med en hyra uppgående till cirka 2 mkr per år. Den kvarvarande hyresbetalningen uppgick därmed till 8,2 mkr. Som ersättning för den återstående perioden i avtalet har Centrum Holding och Linköping Invest erlagt 5 mkr kontant till Link Prop Investment. Efter uppgörelsen finns det inte längre någon kvarvarande yta i fastigheten som är kopplad till hyresgarantin.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

2023-05-24
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2023-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2023-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

2023-03-27
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.

2022-10-05

Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.

2022-08-25
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
  • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
  • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
  • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 
2022-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2022-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2022-03-18
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.