Nyheter

Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2022

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
 • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
 • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
 • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Fastigheten är uthyrd till 100 procent efter att Actia Nordic och Actia EMS tillträdde till sina lokaler. Actia Nordic tillträde sina lokaler om 2 250 kvm den 1 mars 2022 och Actia EMS tillträde de utökade lokalerna om 282 kvm den 1 januari 2022. 

Bolaget delade ut 2 kr per aktie 10 januari 2022 samt 11 april 2022. På stämman den 21 april fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 11 juli 2022, 10 oktober 2022, 9 januari 2023 samt 11 april 2023. 

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

  Med avstämningsdag den 11 juli 2022 delade bolaget ut 2 kronor per aktie. 

  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN 

  Efter att Actia Nordic AB och Actia EMS AB flyttat in har perioden genererat de högsta hyresintäkterna i bolagets historia. Föregående års intäkter påverkades med 5 150 00 kr från den förtida lösen av hyresavtal kopplat till hyresgarantin från säljarna av fastigheten. Uthyrningsgraden på 100 procent samt de starka hyresgästerna som finns i fastigheten skapar bra förutsättningar för framtiden. 

  Investeringen i Actia Nordic och Actia EMS lokaler har under perioden uppgått till cirka 11 mkr och totalt uppgått till cirka 23 miljoner kronor. Investeringen har finansierats via befintlig likviditet. Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom ramen för nuvarande hyreskontrakts längd och omfattning. 

  Spridningen av coronaviruset och kriget i Ukraina har inte påverkat utvecklingen av företagets eller koncernens verksamhet, ställning och resultat. Genom att merparten av förbrukningen av el debiteras hyresgästerna har inte bolaget påverkats i någon nämnvärd omfattning av de högre elpriserna. Styrelsen följer noga utvecklingen i omvärlden och hyresgästernas situation. Samtliga hyresgäster har under året betalat sin ordinarie hyra. 

  KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

  Bokslutskommuniké 2022: 23 februari 2023 

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

  Mattias Rickardsson, vd 
  Telefon: 070-228 60 28 
  E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se
  alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/ 

  Link Prop Investment AB (publ)aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +468545271 00.  

  Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké. 

  2022-08-25
  Regulatorisk

  REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
  • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
  • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
  • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 
  2022-04-21
  Regulatorisk

  Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

  2022-03-18
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

  2022-03-18
  Regulatorisk

  Link Prop Investments årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

  2022-02-24
  Regulatorisk

  REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

  · Hyresintäkterna uppgick till 31 840 108 kr (34 278 785)

  · Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 150 000 kr (0)

  · Driftsöverskottet uppgick till 27 944 975 kr (26 113 691)

  · Förvaltningsresultat uppgick till 22 045 346 kr (20 512 043)

  · Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 15,00 kr (13,95)

  · Periodens resultat uppgick till 11 727 903 kr (10 603 351)

  · Resultat per aktie uppgick till 7,98 kr (7,21)

  · Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 233,30 kr (194,00)

  · Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2021 med kvartalsvis utbetalning om 2 kr/aktie

  REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2021

  · Hyresintäkterna uppgick till 15 474 205 kr (17 393 111)

  · Driftsöverskottet uppgick till 10 993 380 kr (13 292 403)

  · Förvaltningsresultatet uppgick till 7 923 841 kr (10 741 049)

  · Periodens resultat uppgick till 3 392 535 kr (5 696 092)

  · Resultat per aktie uppgick till 2,31 kr (3,87)

  2021-08-24
  Regulatorisk

  REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

  • Hyresintäkterna inkl tillägg och övriga rörelseintäkter uppgick till 21 515 903 kr (16 885 674)
  • Driftsöverskottet uppgick till 16 951 595 kr (12 821 288)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 121 505 kr (9 770 994)
  • Periodens resultat uppgick till 8 335 368 kr (4 907 259)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,67 kr (3,34)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 217,10 kr (178,90)
  2021-05-25
  Regulatorisk

  Link Prop Investment har tecknat två hyresavtal om totalt 4 224 kvm i fastigheten Idédebatten 3 Linköping.

  2021-03-18
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

  2021-03-18
  Regulatorisk

  Styrelsen i Link Prop Investment har informerats om att ledamoten Stefan Davidson begär utträde ur bolagets styrelse med omedelbar verkan. Bakgrunden är att han inte står bakom förslaget till den nya tillväxtorienterade strategin, som kommunicerades 2021-03-17.

  1
  2
  3
  4

  Prenumerera

  Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.