Nyheter

 

Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2022

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
 • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
 • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
 • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Fastigheten är uthyrd till 100 procent efter att Actia Nordic och Actia EMS tillträdde till sina lokaler. Actia Nordic tillträde sina lokaler om 2 250 kvm den 1 mars 2022 och Actia EMS tillträde de utökade lokalerna om 282 kvm den 1 januari 2022. 

Bolaget delade ut 2 kr per aktie 10 januari 2022 samt 11 april 2022. På stämman den 21 april fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 11 juli 2022, 10 oktober 2022, 9 januari 2023 samt 11 april 2023. 

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

  Med avstämningsdag den 11 juli 2022 delade bolaget ut 2 kronor per aktie. 

  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN 

  Efter att Actia Nordic AB och Actia EMS AB flyttat in har perioden genererat de högsta hyresintäkterna i bolagets historia. Föregående års intäkter påverkades med 5 150 00 kr från den förtida lösen av hyresavtal kopplat till hyresgarantin från säljarna av fastigheten. Uthyrningsgraden på 100 procent samt de starka hyresgästerna som finns i fastigheten skapar bra förutsättningar för framtiden. 

  Investeringen i Actia Nordic och Actia EMS lokaler har under perioden uppgått till cirka 11 mkr och totalt uppgått till cirka 23 miljoner kronor. Investeringen har finansierats via befintlig likviditet. Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom ramen för nuvarande hyreskontrakts längd och omfattning. 

  Spridningen av coronaviruset och kriget i Ukraina har inte påverkat utvecklingen av företagets eller koncernens verksamhet, ställning och resultat. Genom att merparten av förbrukningen av el debiteras hyresgästerna har inte bolaget påverkats i någon nämnvärd omfattning av de högre elpriserna. Styrelsen följer noga utvecklingen i omvärlden och hyresgästernas situation. Samtliga hyresgäster har under året betalat sin ordinarie hyra. 

  KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

  Bokslutskommuniké 2022: 23 februari 2023 

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

  Mattias Rickardsson, vd 
  Telefon: 070-228 60 28 
  E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se
  alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/ 

  Link Prop Investment AB (publ)aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +468545271 00.  

  Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké. 

  Prenumerera

  Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.