Nyheter

Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2021

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

 • Hyresintäkterna inkl tillägg och övriga rörelseintäkter uppgick till 21 515 903 kr (16 885 674)
 • Driftsöverskottet uppgick till 16 951 595 kr (12 821 288)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 121 505 kr (9 770 994)
 • Periodens resultat uppgick till 8 335 368 kr (4 907 259)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,67 kr (3,34)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 217,10 kr (178,90)

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Koncernen utvecklas som beräknat. Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom längden för nuvarande hyreskontrakts omfattning.

Med anledning av uthyrningen till Actia EMS AB och Actia Nordic AB samt lösen av tidigare hyresgaranti från säljaren har en ny fastighetsvärdering för Idédebatten 3 upprättats. Fastighetsvärderingen har utförts av oberoende auktoriserad värderingsman och värdet på fastigheten uppgår till 467 miljoner kronor vilket är en ökning med 35 miljoner kronor jämfört med 2020-12-31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I maj tecknades två nya hyresavtal om totalt 4 224 kvm med Actia Nordic AB samt Actia EMS Sweden AB. Hyresavtalet med Actia Nordic AB är ett nytecknat hyresavtal på totalt 2 250 kvm och Actia EMS Sweden AB är en förlängning och utökning av befintligt hyresavtal med 282 kvm. Avtalstiden för båda avtalen är 5 år med start 2022-03-01. Beräknad investering för anpassningarna av lokalerna uppgår till 20 miljoner kronor och kommer att finansieras via befintlig likviditet. Efter inflyttningen av de nya hyresavtalen uppgår vakansgraden i fastigheten till mindre än 2 procent.

 • I samband med uthyrningen tecknades också en överenskommelse med de ursprungliga säljarna av fastigheten Idédebatten 3 Linköping om ett förtida upphörande av ett hyresavtal kopplat till hyresgarantin. Hyrestiden löpte ursprungligen till 2025-05-18 och som ersättning för den kvarvarande hyrestiden har säljaren erlagt 5 miljoner kontant till Link Prop Investment vilket redovisas under övriga rörelseintäkter. Efter uppgörelsen finns det inte längre någon kvarvarande yta i fastigheten som är kopplad till hyresgarantin.

 • Styrelsen i bolaget har beslutat att anta en ny strategi innebärande tillväxt och riskspridning genom förvärv av fler fastigheter.

 • Pandemin har inte påverkat bolaget och under det första halvåret har samtliga hyresgäster betalt sin hyra. Ledningen har en nära dialog med hyresgästerna och följer noga utvecklingen av covid-19 och dess eventuella konsekvenser på bolaget och hyresgästerna.

 • Bolaget delade ut 2 kr per aktie 11 januari 2021 samt 12 april 2021. På stämman den 21 april fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 12 juli 2021, 11 oktober 2021, 10 januari 2022 samt 11 april 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Koncernens största hyresgäst, Veoneer Sweden AB som ingår i koncernen Veoneer, har i juli mottagit bud på Veeoner koncernens aktier. Hyresavtalet med Veoneer Sweden AB löper till 2023-12-31 och Link Prop Investment AB har en löpande dialog med Veoneer Sweden AB, vilket inte har gett någon information förändringar av verksamheten framåt.

 • Med avstämningsdag den 12 juli 2021 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2021: 2022-02-24

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké.

2023-05-24
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2023-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2023-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

2023-03-27
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.

2022-10-05

Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.

2022-08-25
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
 • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
 • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
 • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 
2022-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2022-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2022-03-18
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.