Nyheter

 

Link Prop Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2021

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 31 840 108 kr (34 278 785)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 150 000 kr (0)

· Driftsöverskottet uppgick till 27 944 975 kr (26 113 691)

· Förvaltningsresultat uppgick till 22 045 346 kr (20 512 043)

· Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 15,00 kr (13,95)

· Periodens resultat uppgick till 11 727 903 kr (10 603 351)

· Resultat per aktie uppgick till 7,98 kr (7,21)

· Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 233,30 kr (194,00)

· Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2021 med kvartalsvis utbetalning om 2 kr/aktie

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 15 474 205 kr (17 393 111)

· Driftsöverskottet uppgick till 10 993 380 kr (13 292 403)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 7 923 841 kr (10 741 049)

· Periodens resultat uppgick till 3 392 535 kr (5 696 092)

· Resultat per aktie uppgick till 2,31 kr (3,87)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

I maj tecknades två nya hyresavtal om totalt 4 224 kvm med Actia Nordic AB samt Actia EMS Sweden AB. Hyreavtalet med Actia Nordic AB är ett nytecknat hyresavtal på totalt 2 250 kvm och Actia EMS Sweden AB är en förlängning och utökning av befintligt hyresavtal med 282 kvm.

Avtalstiden för båda avtalen är 5 år med start 2022-03-01. Beräknad investering för anpassning av lokalerna uppgår till 20 miljoner kronor och kommer att finansieras via befintlig likviditet.

Under hösten har ytterligare ett hyresavtal på 529 kvm och med start 2022-03-01 tecknats med Actia EMS. Efter inflyttningen av de nya hyresavtalen är fastigheten fullt uthyrd.

I samband med uthyrningen tecknades också en överenskommelse med de ursprungliga säljarna av fastigheten Idédebatten 3 Linköping om ett förtida upphörande av ett hyresavtal kopplat till hyresgarantin. Hyrestiden löpte ursprungligen till 2025-05-18 och som ersättning för den kvarvarande hyrestiden har säljaren erlagt 5 150 000 kontant till Link Prop Investment vilket redovisas under övriga rörelseintäkter. Efter uppgörelsen finns det inte längre någon kvarvarande yta i fastigheten som är kopplad till hyresgarantin.

På stämman den 21 april 2021 fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 12 juli 2021, 11 oktober 2021, 10 januari 2022 samt 11 april 2022. Med avstämningsdag den 11 januari 2021, 12 april 2021, 12 juli 2021 samt 11 oktober 2021 delade bolaget ut 2 kr per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Med avstämningsdag den 10 januari 2022 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets eller koncernens verksamhet, ställning och resultat. Styrelsen följer noga utvecklingen i omvärlden och hyresgästernas situation. Samtliga hyresgäster har under året betalat sin ordinarie hyra.

Under året har nya hyresavtal tecknats med Actia Nordic och Actia EMS. Investeringen i anpassningar för Actia Nordic och Actia EMS beräknas uppgå till cirka 20 miljoner kronor och finansieras via befintlig likviditet.

I samband med uthyrningarna tecknades också en överenskommelse med de ursprungliga säljarna av fastigheten Idédebatten 3 Linköping om ett förtida upphörande av ett hyresavtal kopplat till hyresgarantin.

Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom ramen för nuvarande hyreskontrakts längd och omfattning.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2022: 21 april 2022

Halvårsrapport 2022: 25 augusti 2022

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 publiceras vecka 11 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se
alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser,
info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.