Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ)

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning

· Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.

· Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utbetalningar med 2 kronor per utbetalning.

· Att fastställa avstämningsdagar för erhållande av utdelning till 12 juli 2021, 11 oktober 2021, 10 januari 2022 och 11 april 2022.

Styrelse och arvode

· Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

· Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 136 400 kronor, till ordföranden och med ett (1) inkomstbasbelopp, 68 200 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

· Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

· Att välja de styrelseledamöter som ett antal större aktieägare föreslagit i syfte att bolaget ska satsa på tillväxt och riskspridning genom förvärv, innebärande omval av David Bergendahl, Pontus Kågerman och Jakob Österberg samt nyval av Ebba Sjögren och Fredrik Österberg till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. (På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Fredrik Österberg även till styrelsens ordförande.)

Revisor

· Omval av MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor.


Göteborg den 21 april 2021

Styrelsen

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se
+46 8 545 271 00.

2023-05-24
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2023-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2023-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

2023-03-27
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.

2022-10-05

Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.

2022-08-25
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
  • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
  • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
  • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 
2022-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2022-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2022-03-18
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.