Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ)

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning

· Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.

· Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utbetalningar med 2 kronor per utbetalning.

· Att fastställa avstämningsdagar för erhållande av utdelning till 12 juli 2021, 11 oktober 2021, 10 januari 2022 och 11 april 2022.

Styrelse och arvode

· Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

· Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 136 400 kronor, till ordföranden och med ett (1) inkomstbasbelopp, 68 200 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

· Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

· Att välja de styrelseledamöter som ett antal större aktieägare föreslagit i syfte att bolaget ska satsa på tillväxt och riskspridning genom förvärv, innebärande omval av David Bergendahl, Pontus Kågerman och Jakob Österberg samt nyval av Ebba Sjögren och Fredrik Österberg till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. (På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Fredrik Österberg även till styrelsens ordförande.)

Revisor

· Omval av MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor.


Göteborg den 21 april 2021

Styrelsen

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se
+46 8 545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.