Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ)

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

Räkenskaper och utdelning

  • Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022.
  • Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utdelningstillfällen med 2 kronor den 10/7 2023, den 9/10 2023, den 8/1 2024 samt den 8/4 2024 som avstämningsdagar.

Bolagsordning

  • Bolagsordningens §6 om gränser för antal styrelseledamöter ändrades från 3-5 till 3-6 stycken.

Styrelse och arvode

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
  • Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 148 600 kronor, till ordföranden, med ett (1) inkomstbasbelopp, 74 300 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • David Bergendahl, Pontus Kågerman, Jakob Österberg, Ebba Sjögren och Fredrik Österberg (ordförande) omvaldes som styrelseledamöter och Andreas Lindenhierta valdes till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Revisor

  • MAZAR SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

 

Göteborg den 24 maj 2023

Styrelsen

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se
+46 8 545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.