Nyheter

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2023, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast den 17 maj 2023. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Link Prop Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren och verkställts senast den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 12. Beslut om ändring av bolagsordning
 13. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
 • att bolagets tillgängliga vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning därmed sker med totalt 8 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen med 2 kronor den 10/7 2023, den 9/10 2023, den 8/1 2024 samt den 8/4 2024 som avstämningsdagar och med betalningsdagar tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8b).

Ett antal större aktieägare i bolaget:

 • föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Österberg väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
 • föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två (2) inkomstbasbelopp, 148 600 kronor, till ordföranden, med ett (1) inkomstbasbelopp, 74 300 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),
 • föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett (1) revisionsbolag ska utses (p. 10),
 • föreslår omval av David Bergendahl, Pontus Kågerman, Jakob Österberg, Ebba Sjögren och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter och nyval av Andreas Lindenhierta till ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma, samt omval av MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med David Johansson som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Andreas Lindenhierta

Födelseår: 1979.

Utbildning: Affärsrättslig magisterexamen från Jönköping International Business School, samt studier  vid Memorial University of Newfoundland och KU Leuven.

Uppdrag: CFO för M2 Asset Management AB.

Bakgrund: Andreas är sedan 2022 CFO för M2 Asset Management AB och har mångårig erfarenhet inom fastighetssektorn med tidigare uppdrag som bland annat CFO för Byggvesta AB och CFO för Byggmästare Anders J Ahlström. Andreas bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till större aktieägare. Andreas Lindenhierta äger själv inte några aktier i bolaget.

 

 • föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning enligt följande (p. 12):

Styrelse och revisorer
Bolagsordningens gränser för antal styrelseledamöter ändras från 3-5 till 3-6 stycken. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen består av 3-6 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag."

Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 finns, tillsammans med fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut, tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.linkpropinvestment.se) samt finns även hos bolaget. Handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2023

LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.