Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma

Beslut på Link Prop Investment årsstämma 2019

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning
Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2018 och resultaträkning för räkenskapsåret 2018 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2018 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2018.

Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utbetalningar med 2 kronor per utbetalning.

Att fastställa avstämningsdagar för erhållande av utdelning till 15 juli 2019, 14 oktober 2019, 13 januari 2020 och 14 april 2020.

Styrelse och arvode
Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

Att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Att omvälja Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. (På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.)

Revisor
Att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 9 maj 2019
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Rickardsson, VD
Telefon: +46 70 228 60 28, e-mail: Mattias.Rickardsson@lidankonsult.se
alternativt se bolagets hemsida: www.linkpropinvestment.se

Link Prop Investment (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.