Aktien

Link Prop Investment handlas sedan den 2 juli 2015 på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 1 470 000 SEK fördelat på 1 470 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2018.

Ägare Antal aktier Andel i %
LMK Stiftelsen 150 000 10,2
Eton Innovation AB 147 000 10,0
Danica Pension 119 382 8,1
Dunkers Donationsfond nr 2 Stift. Henry & Gerda 83 253 5,7
Johansson Bengt 45 760 3,1
Sabis Invest 36 000 2,5
Zettergren Lars 34 320 2,3
Magnusson Bengt 32 962 2,3
Roskutan AB 24 000 1,6
Consortum Capital Investments AB 23 720 1,6
Summa 696 397 47,4
Övriga aktieägare 773 603 52,6
Totalt 1 470 000 100

 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: LINKAB
ISIN-kod: SE0006993804

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00

Wildeco Logo

Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm