Aktien

Link Prop Investment handlas sedan den 2 juli 2015 på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 1 470 000 SEK fördelat på 1 470 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2017.

Ägare Antal aktier Andel i %
LMK Stiftelsen 150 000 10,2
Eton Innovation AB 147 000 10,0
Danica Pension 110 714 7,5
Dunkers Donationsfond nr 2 Stift. Henry & Gerda 90 430 6,2
Johansson Bengt 45 760 3,1
Sabis Invest 36 000 2,4
Zettergren Lars 34 320 2,3
Roskutan AB C/O Christina Piehl 30 000 2,0
Magnusson Bengt 22 880 1,6
Pensionsplanering Stockholm AB 22 880 1,6
Summa 689 984 46,9
Övriga aktieägare 780 016 53,1
Totalt 1 470 000 100

 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: LINKAB
ISIN-kod: SE0006993804

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00

Wildeco Logo

Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm